top of page

Όροι χρήσης

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα the Baby Land, παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς, αφού αποδεχθείτε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Η περιήγηση και η χρήση του ιστότοπου μας, δηλώνει αποδοχή των ακόλουθων όρων:
    
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να χρησιμοποιούν ή να επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα, ούτε και να κάνουν συναλλαγές.

Η the Baby Land δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη και πιθανόν χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος  από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των επισκεπτών και των χρηστών της.

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ως προς την χρήση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του e-shop μας, (π.χ. newsletters). 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην μνήμη του υπολογιστή κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται ποια προϊόντα είναι δημοφιλείς για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης του e-shop μας, έχει την ευχέρεια  να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (π.χ. Chrome), του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. 

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανεξάρτητους της λειτουργίας της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγοι ανωτέρας βίας, αδυναμία ή/και απεργία προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων, και, εν γένει, λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρίας μας).

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων αφότου δοθούν για αποστολή και πριν την παράδοση στον πελάτη, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και, γενικά, για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

 

Η ευθύνη της εταιρίας μας, περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την εταιρία μας και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα συσκευασίας που όφειλε να λάβει.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη και τη διατροφή, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνον και σε ουδεμία περίπτωση αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα, που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών του e-shop μας, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), των προϊόντων κατασκευαστών και προμηθευτών, χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη αν αυτά είναι σωστά και ορθά.

Το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε ουδεμία περίπτωση φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ευθύνη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και της εταιρεία μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου.

Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας, που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους.

Η εταιρεία μας παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών και courier προς αποστολή στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας παρέχει στις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του πελάτη – αντισυμβαλλομένου.

 

Η εταιρεία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του πελάτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης - πελάτης, των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης - πελάτης.

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001).

Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας μας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Οι όροι και προϋποθέσεις, πιθανόν να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν και γι’ αυτό θα πρέπει να τους διαβάζετε τακτικά, ώστε να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές και αναλόγως να τους αποδεχθείτε ή όχι


Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


Για παρατηρήσεις, ερωτήσεις και απορίες, καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

the Baby Land®

bottom of page